-->

ინტელის ტრენინგი

გაეცანით ინტელის ტრენინგის პროგრამას

რეგისტრაცია

დარეგსტრირდით მიმდინარე ტრენინგზე

ტრენინგები

გაეცანით სხვადასხვა ტრენინგების პროგრამებს

ჩე-თაობადღევანდელ სამყაროში ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს ინტერნეტდამოკიდებულების პრობლემა. ამ პოსტში მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ვიდეორგოლი ამ თემასთან დაკავშირებით და აგრეთვე  რამდენიმე სატირული ნახატიც

ესეც ნახატები
11 ტექნიკური სამსახური, სადაც 6 ციფრიანი ხელფასი გარანტირებულია

წყარო

მეორე წყარო


It’s no secret that tech jobs pay handsomely…but some salaries are more handsome than others. Below are 11 tech careers where you’re pretty much guaranteed a 6-figure earning potential in the United States. Salary numbers are the national average salaries in the US, as reported by Glassdoor.


1. Devops Engineer: $100,000
Devops engineer is a hybrid role; there is no set career path, but a similar skillset is required for anyone in the position. Core skills/responsibilities include coding, systems and IT operations experience, data management, automation tools, and communicating and collaborating with others.
2. Android Engineer: $100,813
Android engineers, or developers, develop applications for devices on the Android operating system. An Android developer needs to be a pro at Java, know Android SDK, and be able to build across various versions of Android. He/she should also be comfortable working with “RESTful APIs to connect Android applications to back-end services,” according to Toptal.
3. Database Architect: $101,859
A person in this role determines, develops, and maintains databases. Core competencies include database design, security, and management. Database architects decide which database management system (DBMS) should be implemented for their company. DBA Jack Vamvas says, “The database architect is concerned with performance, optimisation, capacity planning, data storage techniques and DBA (database administrator) challenges.”


A business intelligence architect handles large amounts of information, using data to analyze progress, manage project objectives, and set company goals. They often manage the central data warehouse, lead teams of developers, and create reports and participate in meetings to suggest better business processes to implement based on their findings.
5. Data Architect: $106,680
This role is similar to database architect; however, a data architect observes the wider use of data within a company. Must have an understanding in data analysis, data migration tools, data modeling, database design, and more.
6. Product Manager: $108,659
Product management is a hybrid role that can mean different things depending on the company. Usually, they work across teams — engineers, designers, and other key players — to ensure that a new product/feature gets built on time and within budget. The job requires an intersection of business, technology, and user experience expertise; because of this, product managers tend to wear many hats. In fact, they’re so useful that Quartz reports it’s the highest-paid career in Silicon Valley.
7. iOS Engineer: $110,000
iOS engineers, or developers, design and build iOS applications. Like other kinds of software engineers, they are responsible for unit testing as well as bug fixing. Prospective iOS developers should have proficiency with Objective-C or Swift and Cocoa Touch, as well as experience working with frameworks like Core Data, Core Animation, Core Graphics, and Core Text.8. Data Scientist: $113,436
Can you tell that data is a good industry to be in yet? In 2012 Harvard Business Review called data science the sexiest job of the 21st century, and it’s still a hot career to be in. Data scientists sift through massive amounts of unstructured data to find, organize, and analyze the information inside, reporting its significance and implications for the company and making suggestions based on patterns they find. They should be able to write code, solve problems creatively, and communicate their findings clearly (visually and verbally).
9. Software Architect: $118,593
“Holy grail of software” – In the software world, the architects are at the top of the company. They make the high-level decisions like what language/framework the company will use, what technical standards to adhere to, what tools to use, and so on. They have to think with a mix of business and technical considerations, strategize what approaches to take for a variety of different situations, and lead multiple teams. Leadership skills, technical know-how, strategic ability, and good communication are all essential.
10. Solutions Architect: $118,593
According to Vanessa Williams, a solutions architect is loosely defined. However, it’s generally “a customer-facing role at a software company, helping clients put together a deployment of the company’s product to solve a business problem.” Solutions architects need good soft skills to deal with clients, and must have a deep understanding of their company’s software in order to come up with a strategic plan for matching the product’s capabilities with the customer’s problems.
Software development managers design and develop entire software systems, usually for the military, business, scientific, and medical industries. They also generally lead a department and team, handle hiring/firing, and plan out the software-writing process. When they’re not working on new projects, they upgrade and debug existing software. Necessary skills include leadership, communication, information analysis, time management, and a great deal of technical expertise
ამავე თემაზე: რას ნიშნავს მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია და როგორ ვუპასუხოთ ახალ გამოწვევებს

ms-dos (და არა მარტო) ბრძანებები

რამდენიმე ადგილას შემხვდა კონსოლის ბრძანებებზე თხოვნები, შემთხვევით დღეს ამ საიტს გადავაწყდი, სადაც ჩამოთვლილია ყველა ბრძანება დეტალურადhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DOS_commands


ორიგინალი
Command
Description
Type
Defines functions that change display graphics, control cursor movement, and reassign keys.
File
Causes MS-DOS to look in other directories when editing a file or running a command.
Displays, adds, and removes arp information from network devices.
Assign a drive letter to an alternate letter.
View the file associations.
Schedule a time to execute commands or programs.
Lists connections and addresses seen by Windows ATM call manager.
Display and change file attributes.
Recovery console command that executes a series of commands in a file.
Modify the boot configuration data store.
Recovery console command that allows a user to view, modify, and rebuild the boot.ini
Enable and disable CTRL + C feature.
View and modify file ACL's.
Calls a batch file from another batch file.
Changes directories.
Supplement the International keyboard and character set information.
Changes directories.
Check the hard drive running FAT for errors.
Check the hard drive running NTFS for errors.
Specify a listing of multiple options within a batch file.
Clears the screen.
Opens the command interpreter.
Change the foreground and background color of the MS-DOS window.
Opens the command interpreter.
Compares files.
Compresses and uncompress files.
Open Control Panel icons from the MS-DOS prompt.
Convert FAT to NTFS.
Copy one or more files to an alternate location.
Change the computers input/output devices.
View or change the systems date.
Debug utility to create assembly programs to modify hardware settings.
Re-arrange the hard drive to help with loading programs.
Deletes one or more files.
Recovery console command that deletes a file.
Deletes one or more files or directories.
List the contents of one or more directory.
Recovery console command that disables Windows system services or drivers.
Compare a disk with another disk.
Copy the contents of one disk and place them on another disk.
Command to view and execute commands that have been run in the past.
A GUI to help with early MS-DOS users.
Enables overwrite of original device drivers.
Displays messages and enables and disables echo.
View and edit files.
View and edit files.
Load extended Memory Manager.
Recovery console command to enable a disable service or driver.
Stops the localization of the environment changes enabled by the setlocal command.
Erase files from computer.
Exit from the command interpreter.
Expand a Microsoft Windows file back to it's original format.
Extract files from the Microsoft Windows cabinets.
Displays a listing of MS-DOS commands and information about them.
Compare files.
Utility used to create partitions on the hard drive.
Search for text within a file.
Searches for a string of text within a file.
Writes a new boot sector.
Writes a new boot record to a disk drive.
Boolean used in batch files.
Command to erase and prepare a disk drive.
Command to connect and operate on an FTP server.
Displays or modifies file types used in file extension associations.
Moves a batch file to a specific label or location.
Show extended characters in graphics mode.
Display a listing of commands and brief explanation.
Allows for batch files to perform conditional processing.
32-bit file manager.
Network command to view network adapter settings and assigned values.
Change layout of keyboard.
Change the label of a disk drive.
Load a device driver in to high memory.
Recovery console command that displays the services and drivers.
Load a program above the first 64k.
Load a device driver in to high memory.
Lock the hard drive.
Logoff the currently profile using the computer.
Recovery console command to list installations and enable administrator login.
Displays the device name of a drive.
Command to create a new directory.
Display memory on system.
Command to create a new directory.
Creates a symbolic link.
Modify the port or display settings.
Display one page at a time.
Move one or more files from one directory to another directory.
Early Microsoft Virus scanner.
Diagnostics utility.
Utility used to load and provide access to the CD-ROM.
Displays protocol statistics and current TCP/IP connections using NBT
Update, fix, or view the network or network settings
Configure dynamic and static network information from MS-DOS.
Display the TCP/IP network protocol statistics and information.
Load country specific information.
Look up an IP address of a domain or host on a network.
View and modify the computers path location.
View and locate locations of network latency.
Command used in batch files to stop the processing of a command.
Test and send information to another network computer or network device.
Changes to the directory or network path stored by the pushd command.
Conserve power with computer portables.
Prints data to a printer port.
View and change the MS-DOS prompt.
Stores a directory or network path in memory so it can be returned to at any time.
Open the QBasic.
Removes an empty directory.
Renames a file or directory.
Renames a file or directory.
Removes an empty directory.
A robust file copy command for the Windows command line.
View and configure Windows network route tables.
Enables a user to run a program as a different user.
Run the scandisk utility.
Scan Registry and recover Registry from errors.
Change one variable or string to another.
Enables local environments to be changed without affecting anything else.
Change MS-DOS version to trick older MS-DOS programs.
Installs support for file sharing and locking capabilities.
Changes the position of replaceable parameters in a batch program.
Shutdown the computer from the MS-DOS prompt.
Create a disk cache in conventional memory or extended memory.
Sorts the input and displays the output to the screen.
Start a separate window in Windows from the MS-DOS prompt.
Substitute a folder on your computer for another drive letter.
Remove add functions from MS-DOS.
Transfer system files to disk drive.
Telnet to another computer or device from the prompt.
View or modify the system time.
Change the title of their MS-DOS window.
Visually view a network packets route across a network.
View a visual tree of the hard drive.
Display the contents of a file.
Undelete a file that has been deleted.
Unformat a hard drive.
Unlock a disk drive.
Display the version information.
Enables or disables the feature to determine if files have been written properly.
Displays the volume information about the designated drive.
Copy multiple files, directories, or drives from one location to another.

მეორე წყარო run ბრძანებები

მესამე

იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით