-->

ტრენინგების კრედიტები


კრედიტი გამოითვლება  საკონტაქტო და არასაკონტაქტო საათების ერთობლიობიდან.


1. „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი მასწავლებლებისთვის“ - 24 საკონტაქტო სთ, 6 არასაკონტაქტო სთ, 1 კრედიტქულა

2. „ინფორმაციულ-საკომუნიკაცი ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“ - 39 საკონტაქტო სთ, 11 არასაკონტაქტო სთ, კრედიტქულა

3. „ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრაცია“ - 36 საკონტაქტო სთ, 14 არასაკონტაქტო სთ, კრედიტქულა

4. „1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვა“ - 35 საკონტაქტო სთ, 10 არასაკონტაქტო სთ, 1.5 კრედიტქულა

5. „შებრუნებული საკლასო ოთახი“ - 20 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 1კრედიტქულა

6. „ტექნოლოგიების (მომავლის კაბინეტი, სმარტბორდი) გამოყენება სასწავლო პროცესში“ - 6 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 0.5 კრედიტქულა

7. „Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი“ - 6 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 0.5კრედიტქულა

8. „ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი“ - 4 საკონტაქტო სთ, 1 არასაკონტაქტო სთ

9. „ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება ანიმოტოს გამოყენებით“ - 4 საკონტაქტო სთ, 1 არასაკონტაქტო სთ

10. „HTML ენის სწავლების მეთოდიკა მეექვსე კლასში“ - 6 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 0.5 კრედიტქულა

11. „ინფორმაციულ- საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი სკოლის ბიბლიოთეკარებისთვის“ - 24 საათი

12. ზოგადი კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის - 20 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, კრედიტქულა


პ.ს  ეს არისჩვენი ტრენინგმოდულების კრედიტების რაოდენობა, თუმცა როგორ მოხდება შემდეგ ამ კრედიტის გადაცემა ამას სქემის სამსახური დაარეგულირებს.

შეაფასეთ:

0 კომენტარი :

გააკეთეთ კომენტარი

იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით