-->

ინტელის ტრენინგების პროგრამა


კურსის მიმოხილვა

 მოდული 1: პროექტებით სწავლება
 თემა: პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება და პროექტის მონახაზი

ძირითადი აქტივობები:
·                     პორტფოლიოს კომპონენტების გაცნობა
·                     სტატიის მომზადება პროექტებით სწავლების თემაზე და მისი გამოცემა
·                     თქვენი პროექტის შესაბამისი 21-საუკუნის უნარ-ჩვევების შერჩევა
·                     საპროექტო იდეების გენერირება
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე

 მოდული 2: ჩემი პროექტის დაგეგმვა
 თემა: მიმართულების მიმცემი საკვანძო კითხვები და მოსწავლეზე
ორიენტირებული შეფასება

ძირითადი აქტივობები:
·                     სტანდარტების შემუშავება თქვენი პროექტისთვის
·                     სასწავლო ამოცანების ჩამოყალიბება
·                     მიმართულების მიმცემი საკვანძო კითხვების ფორმულირება
·                     შეფასების ეფექტური სტრატეგიების მოკვლევა
·                     დროში გაწერილი შეფასების გეგმის მონახაზის შექმნა
·                     შეფასების ფორმის შედგენა მოსწავლეთა საჭიროებების გამოვლენისთვის
·                     პროექტის პორტფოლიოს პრეზენტაციის შექმნა
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე

 მოდული 3: კავშირები
 თემა: ინტერნეტის გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში

ძირითადი აქტივობები:
·                     უკუკავშირის მიღება პროექტის პორტფოლიოზე და მოსწავლეთა უკვე გამოვლენილი საჭიროებების შეფასება
·                     იდეების გაზიარება, პროექტზე დაფუძნებული სწავლებით სტანდარტის შედეგების მიღწევაზე
·                     საავტორო უფლებების კანონმდებლობის გაცნობა და მისი გამოყენება
·                     ციტირებული წყაროების შემცველი დოკუმენტის შექმნა
·                     ინტერნეტრესურსების გამოყენების დანერგვა კვლევის, კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, პრობლემების გადაჭრისა და 21- საუკუნის უნარ-ჩვევების განვითარების მხარდასაჭერად.
·                     ონლაინთანამშრომლობითი ვებსაიტების გამოყენება პროექტის იდეების გაზიარებისთვის
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე

 მოდული 4: სასწავლო ნიმუშების შედგენა
 თემა: პროექტის შედეგები მოსწავლის თვალთახედვით

ძირითადი აქტივობები:
·                     სტრატეგიების შერჩევა პროექტებზე დაფუძნებულ და მოსწავლეზე ორიენტირებულ საკლასო გარემოსთან მოსწავლეების ადაპტირების ხელშესაწყობად
·                     მოსწავლეთა მიერ შექმნილი გამოცემის, პრეზენტაციის, მინიენციკლოპედიის ან ბლოგის ნიმუშის შექმნა სწავლის შედეგების დემონსტრირების მიზნით
·                     სწავლების პროცედურების მონახაზის შედგენა
·                     მოსწავლეთა ნამუშევრების თვითშეფასება
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე

 მოდული 5: მოსწავლეთა პროექტების შეფასება
 თემა: განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება

ძირითადი აქტივობები:
·                     უკუკავშირის მიღება მოსწავლის ნიმუშზე
·                     შეფასების პროცესში მოსწავლეების ჩართვასთან დაკავშირებული პოტენციური სირთულეებისა და მათი დაძლევის გზების მოძიება
·                     თქვენ მიერ გამოყენებული შეფასების ფორმების ანალიზი და შეფასება/თვითშეფასება
·                     შემაჯამებელი შეფასების პირველადი ვარიანტის შედგენა
·                     თქვენი მოსწავლეებისთვის შესაბამისი შეფასების ფორმების შედგენა
·                     შეფასების ფორმების შედგენის შემდეგ, მოსწავლეთათვის შექმნილი პროექტის ნიმუშის გადახედვა და შესაბამისი ცვლილებების შეტანა
·                     პროექტის გეგმის განახლება
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე


 მოდული 6: დაგეგმვა მოსწავლეთა წარმატებისთვის
 თემა: მოსწავლეთა ხელშეწყობა და ორიენტირება დამოუკიდებელ მუშაობაზე

ძირითადი აქტივობები:
·                     დიფერენცირებული სწავლების სტრატეგიების განხილვა
·                     მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაობის ხელშემწყობი შეფასების ფორმების შექმნა
·                     მოსწავლეთათვის დამატებითი დამხმარე მასალების შექმნა
·                     პროექტის გეგმის შეცვლა სხვადასხვა სტილის/დონის მოსწავლეთა საჭიროებების  გათვალისწინებით
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
·                     თვითშეფასება, თუ რამდენად წარმატებით შექმენით მოსწავლეზე ორიენტირებული  საკლასო გარემო

 მოდული 7: ფასილიტაცია ტექნოლოგიების   გამოყენებით
 თემა: მასწავლებელი, როგორც ფასილიტატორი

ძირითადი აქტივობები:
·                     კითხვის დასმის სტრატეგიები მაღალი დონის სააზროვნო უნარების ხელშესაწყობად
·                     დამხმარე მასალების შექმნა
·                     პროექტის გეგმის განახლება
·                     განხორციელების სტრატეგიების განხილვა
·                     დოკუმენტების შექმნა მენეჯმენტისთვის
·                     საგაკვეთილო გეგმის შეფასება და განახლება შეფასების შედეგების მიხედვით
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე

 მოდული 8: პროექტის პორტფოლიოს ჩვენება
 თემა: შესწავლილის გაზიარება

ძირითადი აქტივობები:
·                     შენი ნამუშევრის მომზადება წარსადგენად
·                     პროექტის პორტფოლიოზე უკუკავშირის მიღება და გაცემა
·                     რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
·                     ინტელის ძირითადი კურსის შეფასებატრენინგის გავლა ფასდება 2 კრედიტქულით, ხოლო სოციალური ან სასწავლო პროექტის განხორციელბა – 0,5 კრედიტქულით


ნახეთ ვიდეო


შეაფასეთ:

3 კომენტარი :

ძალიან საინტერესოა. ამასთანავე შეიძენ ცოდნას და გამოცდილებას...

გააკეთეთ კომენტარი

იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით